Odra, druga co do wielkości rzeka Polski, wciąż tętni życiem. Okresowe wylewy nieustannie kształtują jej wygląd i przyczyniają się do jej ogromnego przyrodniczego bogactwa. Szczególnie interesujący jest środkowy bieg rzeki, między Brzegiem Dolnym a Głogowem.

Kraina ta nazywana jest Łęgami Odrzańskimi. Zachowało się tu jeszcze wiele naturalnych krajobrazów i siedlisk doliny wielkiej rzeki – poddawane okresowym zalewom lasy łęgowe i łąki, malownicze starorzecza, nadrzeczne skarpy. Jest to obszar o takim przyrodniczym bogactwie, jakiego daremnie by szukać w wielu naszych parkach narodowych.

Odnajdziemy tu 85 gatunków roślin i zwierząt umieszczonych w Czerwonych Księgach: 22 gatunki roślin, 14 gatunków bezkręgowców, 49 gatunków kręgowców – w tym samych ptaków – 39 gatunków.

To zdumiewające, że w środku Europy zachował się taki klejnot. Łęgi Odrzańskie obejmują obszar doliny rzeki Odry od zbiornika zaporowego pod Brzegiem Dolnym do użytku ekologicznego „Łęgi Głogowskie” pod Głogowem, wraz ze strefą krawędziową doliny rzecznej. Zajmują powierzchnię około 500 km2, a w ich skład wchodzi około 125 kilometrów biegu rzeki Odry.

Źródło „Łęgi Odrzańskie. Dziedzictwo przyrodnicze Doliny rzeki Odry”; G. Bobrowicz, K. Konieczny; Fundacja EduSilesia, Lubiąż 2018

Najbardziej aktualne bogactwo przyrodnicze Łęgów Odrzańskich opisuje publikacja niezwykła publikacja „ŁĘGI ODRZAŃSKIE wydana przez Fundację EduSilesia. Dziedzictwo przyrodnicze doliny rzeki Odry” autorstwa Grzegorza Bobrowicza i Krzysztofa Koniecznego. Niezwykła, bo jest to właściwie pierwsze takie kompendium przyrodnicze poświęcone nadodrzańskiej przyrodzie w Łęgach Odrzańskich.

Książka opisuje obszar obejmujący ostoje Natura 2000 Łęgi Odrzańskie powiększony o kluczowe otoczenie dla zachowania niezwykłej przyrody Doliny Odry. Takie ujęcie pozwala na przedstawianie Łęgów Odrzańskich jako ważnego ekosystemu na tle Europy i Polski. Wybitne walory przyrodnicze opisywanego obszaru upoważniają do zaproponowania objęcia najwyższą formą ochrony – parkiem narodowym.

Przyszły Park, bo żywimy nadzieję, że powstanie, powinien objąć obszar następujących projektowanych rezerwatów przyrody: Miękińskie Bagna, Lubiąskie Łęgi, Zagórzyckie Łąki, Przyborowski Meander, Przychowskie Błonia, Chobieńskie Mokradła, Bełczańskie Starorzecza oraz Ujście Baryczy.

Ponadto w Parku znalazłyby się obszary łącznikowe między powyższymi rezerwatami, a także obszar doliny Odry od ujścia Baryczy do granic miasta Głogowa. Odpowiadałoby to dokładnie granicom europejskiej ostoi Natura 2000. W opisanych powyżej granicach powierzchnia projektowanego Odrzańskiego Parku Narodowego wynosi około 17 000 ha. Obszar przyszłego Odrzańskiego Parku Narodowego jest jednym z najcenniejszych obiektów przyrodniczych Niżu Środkowoeuropejskiego. W pełni uzasadnione jest wpisanie go na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO!

Za powołaniem Odrzańskiego Parku Narodowego (OPN) przemawiają następujące argumenty:

Aktualne informacje o łęgach i przyrodzie Krainy Łęgów Odrzańskich  możecie śledzić na blogach Krzysztofa Koniecznego:
www.dbajobociany.pl
www.lgdodra.pl/blog/ 

Starsze materiały o Łęgach Odrzańskich można znaleźć w Kronice Łęgów Odrzańskich nr 1 pt. Rzadkie i chronione zwierzęta Krainy Łęgów Odrzańskich – zagrożenia i perspektywy rozwoju.