Szukaj w serwisie
Linki  >>  Partnerstwo

PARTNERSTWO


Grupa partnerska to dobrowolna płaszczyzna współpracy przedstawicieli trzech sektorów tj. publicznego (administracja rządowa i samorządowa), prywatnego (przedsiębiorstwa, firmy) i pozarządowego (stowarzyszenia, fundacje) na rzecz rozwoju danego regionu. Partnerzy podejmują wspólne, praktyczne działania dzieląc się zasobami, odpowiedzialnością i korzyściami. Z reguły grupy działają na obszarze kilku bądź kilkunastu gmin charakteryzujących się podobnymi warunkami geograficznymi, przyrodniczymi, kulturowymi bądź historycznymi. Przedstawiciele tych sektorów podejmują współpracę po to by tworzyć lepszą jakość życia na obszarach wiejskich, realizować projekty aktywizujące mieszkańców, rozwijające turystykę, produkty lokalne, ochronę dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.

Partnerstwo Doliny Środkowej Odry - rozciąga się wzdłuż 120 km odcinka Odry położonego na terenie 15 gmin pomiędzy Wrocławiem a Głogowem w województwie dolnośląskim. Ten odcinek to jeden z najpiękniejszych fragmentów doliny rzeki Odry obfitujący w liczne starorzecza, rozległe dobrze zachowane lasy łęgowe, urokliwe krajobrazy i ciekawe zabytki. Z uwagi na wysokie walory przyrodnicze obszar ten planowany jest do objęcia ochroną w formie Parku Krajobrazowego.

  

Więcej na stronie internetowej Grupy:

w w w. P a r t n e r s t w o O d r y. p l

  

Partnerstwo Doliny Środkowej Odry jest członkiem
Krajowej Sieci Grup Partnerskich
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju,
wspieranej przez
Fundację Partnerstwo dla Środowiska

  

Grupy Partnerskie na Dolnym Śląsku - strona ma na celu upowszechnienie informacji o działających Grupach Partnerskich na Dolnym Śląsku i w kraju.